Internationale ontmoetingsdag St Trudoplein!
BOOKING NOW!

PAST EVENT NEWS

Internationale ontmoetingsdag St Trudoplein te Strijp
Gepub­liceerd op don­derdag 28 augus­tus 2008 13:05 | Geschreven door Ton Huitink | Afdrukken | E-mail
Internationale ontmoetingsdag St Trudoplein te Strijp
EIND­HOVEN (RKnieuws.net) — Johan Wol­brink, Jac­into Zim­mer­man en Jan Kleyn zijn het er over eens: een mul­ti­cul­turele samen­lev­ing moet groeien. Vol­gens de kartrekkers draagt de inter­na­tionale ont­moet­ings­dag, zondag op het Sint-Trudoplein in Strijp, daar een steen­tje aan bij.
Thema van de kerk­di­enst op de dag is niet voor niets ’Één van geest, ver­schei­den­heid van cul­turen’. Pas­tor Johan Wol­brink ver­heugt zich nu al op de uit­bundige hap­pen­ing met de Ethiopis­che dans­groep Selasse, orgel­muziek, drum­fan­fare Gra­cia, gospelzangers Junior Anzola en de The Star Prais­ing. De pas­tor raakt niet uit­gepraat over de power en saamhorigheid die vrijkomen tij­dens zo’n ’echte’ vier­ing. Wol­brink zou willen dat deze spirit zich na zondag voortzet in het leven van alledag.

Jac­into Zim­mer­man, voorzit­ter van de Antil­li­aanse verenig­ing Nos Mundu, is er in ges­laagd met zijn ent­hou­si­asme en niet afla­tende vasthoudend­heid steeds meer cul­turen bij elkaar te kri­j­gen. “Het pro­gramma van de mul­ti­cul­turele ont­moet­ings­dag is in de loop der jaren steeds breder gewor­den. Naast de optre­dens en de wereld­markt op het Tru­do­plein is er een kleur­rijke street­pa­rade door de Boten­bu­urt en het Hof van Strijp en een voorstelling in ver­pleeghuis De Pas­saat. Omdat het niet alleen get­inte optre­dens moeten zijn, heb ik als spe­ciale gast Arno Kolen­bran­der weten te strikken. Dit jaar hebben we ook een project op basiss­chool Trudo. Antil­li­aanse oma’s laten leer­lin­gen ken­nis­maken met cul­turele ver­schillen en overeenkom­sten. Ze kun­nen zelfge­maakte gerechten proeven en salsa leren dansen. Inte­gratie kun je niet afd­win­gen. Samen­leven van ver­schil­lende cul­turen moet de tijd kri­j­gen om te groeien. Hopelijk werkt de posi­tieve invloed van deze ont­moet­ings­dag als een olievlek”, meent Zim­mer­man.

Ondanks de aan­wezigheid van duizen­den bezoek­ers is er de afgelopen jaren nooit iets verve­lends gebeurd. Vol­gens Jan Kleyn, voorzit­ter van wijkover­leg Strijp bin­nen de ring, zegt dat alles over de goede sfeer en de ver­draagza­amheid tij­dens dit grandioze even­e­ment. “Zo’n ini­ti­atief past bin­nen het beleid van de gemeente, maar het moet vanuit de samen­lev­ing ontstaan. Het is een grote ver­di­en­ste van Nos Mundu dat het geen Antil­li­aanse dag is, maar echt mul­ti­cul­tureel. Dankzij de inzet van vele, vele vri­jwilligers kun­nen we hier in Strijp met weinig geld een heel groot feest geven”, aldus Kleyn.

Het volledige pro­gramma van de ont­moet­ings­dag:

11.00 uur mul­ti­cul­turele dienst Sint– Tru­dok­erk; 12.15 uur vertrek street­pa­rade door de wijk; 13.15 uur offi­ciële open­ing. Tot 22.00 uur op het Sint-Trudoplein wereld­markt en muziek, dans, zang uit Aruba, Antillen, Zuid-Amerika, Spanje, Turk­ije, Brazilië, Indone­sië en Ned­er­land.